Naše poslání:

Jsme tu proto, aby dítě žilo bezpečně a zdravě se rozvíjelo.

 

Hodnoty a principy poskytování služby:

Milosrdenství – máme na paměti, že smyslem naší práce je člověk a jeho důstojnost.

Fortelnost – Usilujeme o to, aby výsledky naší práce byly trvalé a spolehlivé. Dbáme na kvalitu a poctivost naší práce.

Společenství – Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe. Snažíme se lidem dopomáhat k důstojnému životu.

Naděje – není odpověď na všechna „proč“, ale dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci.

Rovnost – služby jsou poskytovány všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Dobrovolnost – služba je dobrovolná, na základě svého vlastního rozhodnutí uživatele, každý může od jejího poskytování ustoupit.

Diskrétnost – ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služby.

Individuální přístup – ke každému přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti dle jeho aktuálních potřeb.

Zaměření na rodinu – nesoustředíme se na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek i s jejími vazbami.

Respektování základních křesťanských hodnot - pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se naše středisko snaží respektovat a naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli s určitou mírou lásky a pochopení.

 

Cíle služby:

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

1) Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.

2) Rodiče a/nebo pečující osoba zvládají rodičovské kompetence.

3) Rodina je schopná samostatně fungovat ve společnosti.

4) V případě, že nelze zajistit bod 1), 2), 3), pomoc při zajištění jiné péče, kde mu tyto potřeby zajištěny budou.

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků