Pečovatelská služba

Diakonie Jablonec

Pečovatelská služba

Diakonie Jablonec

Pečovatelská služba

Diakonie Jablonec

Pečovatelská služba

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou

Poslání

Pomáháme prostřednictvím terénní pečovatelské služby dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům nad 65 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu a o domácnost, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech.

 

Hodnoty a principy

Milosrdenství

Máme na paměti, že smyslem naší práce je člověk a jeho důstojnost.

Fortelnost

Dbáme na kvalitu a poctivost své práce.

Společenství

Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe. Snažíme se lidem dopomáhat k důstojnému životu.

Naděje

Není odpověď na všechna „proč“, ale dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci.

Jedinečný přístup

Každého uživatele považujeme za jedinečnou lidskou bytost. Proto také usilujeme o jedinečný přístup ke každému našemu uživateli. Prakticky nám k tomu pomáhají také individuální plány, které společně s uživatelem tvoří naše pracovnice.

Respekt k právům uživatele

Naši zaměstnanci jsou citliví k ochraně práv uživatelů, účinně předcházejí možnosti jejich porušení. Jsou si vědomi práva uživatele na soukromí, práva uživatele na svobodnou volbu, právo uživatele na způsob provedení smluvené péče a tato práva respektují.

Naši uživatelé jsou si vědomi svých práv. U podpisu Smlouvy o službě jsou vyzváni, aby si v případě, kdy by se domnívali, že jejich práva byla porušena, neprodleně stěžovali. 

Pružnost

V případě, že uživatel změní míru intenzity využití naší služby snažíme se bezprostředně zareagovat. Také v případě potřeby změny času či dne, kdy uživatel službu využívá se snažíme v rámci našich personálních a časových možností vyjít vstříct. Všímáme si také celkového kontextu zdraví, života a vazeb uživatele a jsme schopni mu poskytnout informaci o možných navazujících či doplňujících službách. Případně o službách, které by pro něj byly vhodnější.

 

Dlouhodobé cíle služby

 

  • V rámci kapacity Pečovatelské služby napomáhat uživatelům prodloužit pobyt v přirozeném prostředí – v jejich domovech a minimalizovat riziko odchodu do pobytového zařízení (domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice).
  • Zajistit uživatelům kontakty se společenským prostředím a tím tak zachovávat jejich dosavadní životní styl.
  • Spolupracovat s navazujícími sociálními a zdravotními službami podle přání a potřeb uživatelů.
  • Poskytovat uživatelům službu individuálně, podle jejich přání a potřeb.

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků