Naše poslání

 

NZDM je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, informace, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

 

Hodnoty a principy poskytování služby

 

Nízkoprahovost

Realizujeme služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení a využití poskytovaných služeb. Součástí principu nízkoprahovosti je i možnost klienta využívat služeb anonymně, to znamená bez uvedení jména a jiných osobních údajů, bez nutnosti vyplňovat přihlášku nebo finančně hradit poskytované sociální služby.

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mládež využívají služby dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využív

Rovnost

NZDM poskytuje služby všem mladým lidem se vztahem k Jablonci nad Nisou. Služby zařízení poskytuje bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování základních křesťanských hodnot

Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou snaží respektovat a naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli s respektem a pochopením.

 

Cíle služby

 

Cílem služby je kompetentní klient, jehož potřeby jsem naplňovány ideálně z jeho vlastních zdrojů a zdrojů jeho přirozeného okolí tak, že

  1. je informován ve všech důležitých aspektech svého života resp. umí si informace opatřit.
  2. chodí do školy a zvládá své školní povinnosti. Své vzdělávání aktivně vybírá jako prostředek k osobnímu rozvoji i profesnímu uplatnění.
  3. je-li dospělý a završil vzdělávací proces, ulegálním způsobem zajišťovat své materiální potřeby.
  4. má k dispozici všechny doklady, které potřebuje a jejichž držení mu ukládá zákon.
  5. jeho osobní rozvoj odpovídá jeho věku.
  6. respektuje společenské a zákonné normy.
  7. je aktivní v udržení a rozvíjení svých sociálních vazeb.
  8. se nechová rizikově a umí řešit případné zdravotní potíže.

 

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků