Naše poslání

 

NZDM je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let, kteří mají vztah k regionu Jablonecka a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a v dalších oblastech, informace, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů.

 

Hodnoty a principy poskytování služby

 

Nízkoprahovost

Realizujeme služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení a využití poskytovaných služeb. Součástí principu nízkoprahovosti je i možnost klienta využívat služeb anonymně, to znamená bez uvedení jména a jiných osobních údajů, bez nutnosti vyplňovat přihlášku nebo finančně hradit poskytované sociální služby.

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mládež využívají služby dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využív

Rovnost

NZDM poskytuje služby všem mladým lidem se vztahem k Jablonci nad Nisou. Služby zařízení poskytuje bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Poskytování služeb v souladu s diakonickými hodnotami 

Těmi jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí pomáhá potřebným.

 

Okamžitá kapacita služby

Služby může čerpat zároveň až 35 klientů v jeden okamžik.

 

Cíle služby

Dlouhodobým cílem služby je kompetentní klient, jehož potřeby jsem naplňovány ideálně z jeho vlastních zdrojů a zdrojů jeho přirozeného okolí tak, že

  1. je informován ve všech důležitých aspektech svého života resp. umí si informace opatřit.
  2. chodí do školy a zvládá své školní povinnosti. Své vzdělávání aktivně vybírá jako prostředek k osobnímu rozvoji i profesnímu uplatnění.
  3. je-li dospělý a završil vzdělávací proces, ulegálním způsobem zajišťovat své materiální potřeby.
  4. má k dispozici všechny doklady, které potřebuje a jejichž držení mu ukládá zákon.
  5. jeho osobní rozvoj odpovídá jeho věku.
  6. respektuje společenské a zákonné normy.
  7. je aktivní v udržení a rozvíjení svých sociálních vazeb.
  8. se nechová rizikově a umí řešit případné zdravotní potíže.

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků